Vedtægter for FDF Hasle Rutsker’ støtteforening.

§. 1. Navn: 

Foreningens navn er: FDF Hasle-Rutsker’s Støtteforening. Foreningens hjemsted er: Bornholms Regionskommune. Foreningen er stiftet den 5. april 2011. 

§. 2. Formål. 

Foreningens formål er, at virke som økonomisk og praktisk støtte for FDF Hasle-Rutsker. 

§. 3. Medlemmer. 

Som medlemmer kan optages enkelt personer, husstande, institutioner, foreninger m.fl. Kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, opkræves helårligt og følger kalenderåret. 

§. 4. Tegningsret. 

Foreningen tegnes af formanden. I økonomiske anliggender ud over det daglige, tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab. 

§. 5. Ledelse. 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf de 3 er valgt på generalforsamlingen, og 2 udpeges af FDF Hasle-Rutsker’s bestyrelse. Derudover skal vælges 1 suppleanter, 1 revisor og en revisorsuppleant. Den valgte suppleant deltager normalt i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. 

§. 6. Hæftelser. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§. 7. Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig indbydelse med dagsorden til medlemmerne eller annoncering i den bornholmske presse. Forslag fra medlemmerne, som skal behandles på generalforsamlingen skal være indgivet til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. . 

§. 8. Dagsorden for generalforsamlingen: 

Dagsorden skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Beretning ved formanden 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af 2 bestyrelses medlemmer i lige år, 

6. Valg af 1 bestyrelses medlemmer i ulige år 

7. 1 suppleanter for 1 år. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

§. 9. Protokol: 

Der føres protokol over alle møder og generalforsamlinger, og skal godkendes og underskrives af bestyrelsen. 

§. 10. Bestyrelsen: 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Det er bestyrelsen, som har den overordnede ledelse af foreningen. Formand og kasserer udgør forretningsudvalget. 

§. 11. Stemmeret: 

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Stemmeberettiget er alle, som har betalt kontingent til dato. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 

§. 12. Revision. 

Revision af foreningens regnskab foretages af 1 på generalforsamlingen valgte revisorer. 

§. 13. Regnskabsperiode. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

§. 14. Ophævelse. 

Ophævelse af foreningen kan kun ske, når forslag herom er vedtaget af 2/3 fremmødte stemmeberettiget medlemmer på en lovlig indvarslet generalforsamling. Ved beslutning om ophævelse tilfalder alle aktiver FDF Hasle Rutsker. 


Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. april 2011

Bestyrelsen

     Valgt / udpeget Valgt år 
Formand  Ingrid Boesen FDF   
Næstformand Gitte Nielsen  GF  L
Kasserer  Lene Truelsen  FDF  
Sekretær  Svend Jensen  GF  L
Bestyrelsesmedlem Kathe Rasmussen
 GF  U
Post    Vælges hvert år
1. suppleant    
Revisor Carsten Andersen  
Revisor suppleant    


Text/HTML